Struktura Dziennego Domu "Senior-Wigor"


Funkcjonowanie Domu określają:

1) Statut Domu „Senior-WIGOR”,

2) Regulamin organizacyjny,

3) Program działalności Domu,

4) Plan pracy sporządzany na każdy rok działalności.

 

W Domu tworzy się następujące stanowiska:

1) kierownika,

2) głównego księgowego,

3) opiekuna,

4) stosownie do potrzeb Dom może zatrudniać również specjalistów z różnych dziedzin w tym szczególnie:

psychologa, pielęgniarkę, instruktora muzyki i muzykoterapii, instruktora tańca, instruktora kinezyterapii; w ilości godzin wg potrzeb Seniorów.

 

Kierownik Domu organizuje i koordynuje pracę Domu.

Kierownik zatrudnia kadrę odpowiednio do potrzeb placówki na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Kierownik jest bezpośrednim przełożonym zatrudnionych pracowników.

Kierownik reguluje szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Domu w formie zarządzeń wewnętrznych.

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Domu wobec organów administracyjnych, instytucji i osób trzecich,

2) nadzór nad bieżącą działalnością Domu,

3) realizacja wyznaczonych zadań,

4) nadzór nad sprawami kontroli wewnętrznej BHP i p.poż.,

5) nadzór nad prowadzoną dokumentacją dotyczącą działalności Domu,

6) właściwe wykorzystanie dotacji przyznanej na prowadzenie Domu,

7) zapewnienie zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków pracownikom i uczestnikom terapii,

8) sporządzania sprawozdań z działalności Domu,

9) przyjmowanie skarg i wniosków.

W razie nie świadczenia pracy przez kierownika Domu i pełnomocnika, wyznaczony przez Burmistrza Miasta pracownik przejmuje wszelkie kompetencje i obowiązki kierownika Domu.

Z chwilą wyznaczenia pracownik Domu, zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu, otrzymuje od Burmistrza Miasta pełnomocnictwo do zarządzania Domem i reprezentowania Domu, na okres nie świadczenia pracy przez kierownika Domu.

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu zakładu uprawniony jest kierownik Domu – w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta lub ustanowiony przez kierownika jeden pełnomocnik.

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, a w szczególności:

a) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika Domu dotyczących prowadzenia rachunkowości,

b) sporządzanie, przyjmowanie, organizacja obiegu, archiwizacja i kontrola dokumentów w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji gospodarczych oraz ochronę mienia Domu,

c) prawidłowe prowadzenie księgowości Domu,

d) prawidłowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych,

e) prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych nadzór nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych i rozliczanie inwentaryzacji,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli,

4) opracowanie planu finansowego Domu i jego zmian,

5) planowa i terminowa realizacja zadań w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej,

6) sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego Domu nad mieniem i wydatkami jednostki,

7) nadzór nad sprawami płacowymi oraz ubezpieczeniami społecznymi.

 

Do zadań opiekuna należy:

1) organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników zajęć,

2) pomoc przy czynnościach samoobsługi np. toaleta, czesanie, golenie, robienie makijażu itp.,

3) pomoc przy czynnościach dnia codziennego - trening dnia codziennego np. pranie, prasowanie, gotowanie, zmywanie, sprzątanie itp.,

4) wspólne przygotowywanie posiłków,

5) prowadzenie działań zmierzających do podtrzymania i rozwijania umiejętności samodzielnego życia,

6) pomoc w wypełnianiu druków urzędowych,

7) pomoc przy korzystaniu z szatni; rozbieraniu, ubieraniu, zmianie odzieży itp.

 

Zadania pozostałych specjalistów zostaną określone zgodnie z planem pracy i programem działalności, uwzględniając potrzeby seniorów.

 

Szczegółowe obowiązki dla poszczególnych stanowisk pracy określa Kierownik Domu w zakresach czynności.

 

Decyzję w sprawie skierowania Seniora do Domu wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z upoważnienia Burmistrza Miasta Sławkowa po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Seniora.

Pobyt w Domu jest odpłatny.

Informacja dotycząca odpłatności za miesięczny pobyt w Domu zamieszczona jest w decyzji,

Wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji dochodowej Seniora kierowanego do Domu.

 

Decyzję odnośnie terminu przyjęcia do Domu podejmuje Kierownik w porozumieniu z osobą

kierowaną, jej opiekunem lub rodziną.

Osobom po raz pierwszy skierowanym do korzystania z usług Domu decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu przygotowania indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego oraz rozeznania potrzeb Seniora.

Okres na jaki Senior został skierowany może być przedłużony w zależności od potrzeb zainteresowanego.

W razie częstych nieobecności Seniorów trwających dłużej niż 10 dni roboczych w miesiącu, do Domu mogą być skierowane inne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.

 

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Szreter , w dniu:  11‑01‑2016 19:11:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl tel.:508189185
, w dniu:  11‑01‑2016 19:11:21
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2016 20:52:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie